వ నంఖ్య గ్రామము మగవారు ఆడవారు
1 ఆదోని
2 బనగానపల్లె
3 ఎమ్మిగనూరు
4 కర్నూలు

భగవంతుడు నీకు అన్నియు సమకూర్సును. నీవు ఎల్లప్పుడు నా ధ్యానము చేయుచుండిన, నీ ఆలోచనలు నాయందు నిలిచి క్రమమగా నాలో ఐక్యమయ్యెదవు.