వ నం కోద్ పేరు దీక్ష తీసుకున్న రోజు స్థలము
1
2
3
4
5
6

నీవు ఎప్పుడూ నన్నే ధ్యానించుచు, నా నామస్మరణ చేయుము. నన్ను ఎప్పుడూ ప్రేమించువాడు తప్పక నన్ను చూడ గలడు.