సాయి పరిత్యాగిని

వ నం పేరు స్థలము
1 సాయిమాత కుమారి దారపురెడ్డి పద్మసూర్యకళ కందివలస, విజయనగరం జిల్లా

సాయి త్యాగిని

వ నం పేరు స్థలము
1 సాయిమాత కూమరి చిల్లర భారతీదేవి కందివలస, విజయనగరం జిల్లా
2 సాయిపురోహిత్ శ్రీమతి పుణ్యమంతుల సత్యప్రభావతి పిఠాపురం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా