ప్రపంచంలో సంతోషంగా జీవించాలంటే ఓర్పు, సహనం ఎంతో అవసరం.                                                                                                                                                                                   ఎవడు వివేకయుక్తమైన మనస్సుచేత జ్ఞానేంద్రియాలను నియమించి వాటిచే అనాసక్తంగా, నిస్వార్థంగా కర్మానుష్టానం చేస్తున్నాడో, అతడు మహోన్నతుడు.