ఇక్కద అక్కడ ఎక్కడ చూసిన                                            ఒక్కడైవుండు షిరిడివాసుడు                                         రాముడు, కృష్ణుడు, అల్లా, జీసస్                                      అమ్ముల ఏ పేరున పెలిచిన పలుకు సాయి !!              ...అమ్ముల షిరిడి సాయి తత్వ బోధామృతము -                                   1వ భాగము    పేజి 13: పద్యం  1

దుష్ట జనులైనా శ్రద్ధతో పిలిచిన                                    వెంటనే వెళ్ళును సాయి అక్కడకు                                వారి కష్టములు తీర్చి రక్షించును                          క్రమముగ అమ్ముల దుష్టత్వము తొలగించును !!              ..అమ్ముల షిరిడి సాయి తత్వ బోధామృతము -                           1వ భాగము పేజి 51: పద్యం 344

నిజభక్తుల గొరవము కాపాడును సాయి                                  భక్తుల మనసున ధైర్యము నింపును                                        తనకు సాయివున్నాడను ధీమానిచ్చును                          చివరికి ఏడ్చేవారు సాయిని నమ్మనివారే !!                                ...అమ్ముల షిరిడి సాయి తత్వ బోధామృతము -                                 1వ భాగము పేజి 51: పద్యం 348

ఇప్పటి వరకు 835 [2017 డైరీ ప్రకారము] శ్రీ షిరిడి సాయిబాబావారి విగ్రహ ప్రాణ ప్రతిష్టాపనా కార్యక్రమములు దేశములోని వివిధ మందిరములలో జరిగినవి
వ సంఖ్య ఊరు స్థలం కార్యక్రమ తేదీలు
1
2
3
4
5
6

ధ్యానం గాడమైనప్పుడు విషయానుభవాలు కలుగవు. భాహ్య ప్రపంచ ద్వారాలు మూసుకుపోతాయి. అహంకారం, బలం, మదం, కామక్రోధాధులతో నిండివున్నవాడు డంబంతో పనులు చేస్తాడు.